English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Sąjungos muitinės kodeksas

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 patvirtintas Sąjungos muitinės kodeksas, nustatantis bendrąsias taisykles ir procedūras, taikomas į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms prekėms.

SMK yra pagrindinis muitų teisės aktas 28 Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms, taikomas tiesiogiai ir reikalaujantis, kad visos muitinių administracijos dirbtų kaip viena ES muitinės administracija.

SMK taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d., tačiau numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kurios bus taikomos vėliausiai iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisijos internetinis puslapis apie SMK įgyvendinimą 

EK filmukas apie Sąjungos muitinės kodeksą (anglų kalba)

Pagrindiniai tikslai, kurių buvo siekiama priimant SMK:

- ES muitų teisės aktų supaprastinimas;

- elektroninių formalumų pirmenybės „popierinių“ formalumų atžvilgiu užtikrinimas;

- nuostatų, būtinų ES išorinių sienų saugumui užtikrinti, įtvirtinimas.

Pagrindiniai pokyčiai:

- modernizuojamos bendrosios muitinės veiklą reglamentuojančios nuostatos;   

- keičiamos nuostatos dėl atstovavimo muitinėje;

- siekiama vienodų nuostatų dėl sprendimų;

- mažiau veiksmus su prekėmis apibrėžiančių nuostatų;

- laisvųjų zonų steigimo tvarkos pokyčiai;

- neapmuitinamų parduotuvių steigimo tvarkos ir veiklos pokyčiai.

Kitos naujovės

Įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų sistemos plėtojimas

Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai (AEO, Authorised EconomicOperators) galės pateikti deklaracijas ir mokėti muitus toje ES valstybėje narėje, kurioje yra centrinė AEO būstinė, nepriklausomai nuo to, į kurią ES valstybę narę prekės importuojamos ir (arba) kurioje suvartojamos.

AEO galės gabenti laikinai saugomas prekes, įtraukti deklaracijos duomenis į jų tvarkomos apskaitos registrus, nepateikdami prekių, taikydami savikontrolės principą atlikti tam tikrus formalumus, kuriuos paprastai atlieka muitinė, bei naudotis kitais supaprastinimais bei lengvatomis.

Sprendimų priėmimas ir įvairūs su muitinės procedūromis ir muitinės formalumais susiję pakeitimai

Vienas reikšmingiausių SMK pasiekimų yra sprendimų priėmimo ES valstybėse narėse suvienodinimas ir platus nuostatų dėl teisės būti išklausytam prieš priimant verslui galimai nepalankų sprendimą taikymas (išskyrus kai kuriuos atvejus, pvz., sprendimus dėl privalomosios informacijos).

Su muitinės procedūrų vykdymu susijusios naujovės apima laikinąjį saugojimą ir galimybę gabenti laikinai saugomas prekes neįforminant tranzito procedūros, laikinojo įvežimo perdirbti, muitinės prižiūrimo perdirbimo ir prekių sunaikinimo asmens iniciatyva sujungimą, laisvųjų sandėlių atsisakymą, laisvosios zonos pertvarkymą į muitinės procedūrą, reeksporto deklaracijos ir pranešimo apie reeksportą pokyčius, supaprastintų procedūrų pertvarkymą į supaprastintų deklaracijų naudojimą ir muitinės deklaracijos duomenų įtraukimo į deklaranto tvarkomą apskaitą pertvarkymą į atskirą prekių deklaravimo būdą, apimantį ir standartines, ir supaprastintas deklaracijas.

Su garantijomis susiję pokyčiai apima galimybę pateikti sumažinto dydžio bendrąją garantiją dėl atsiradusių ar galinčių atsirasti skolų muitinei sumokėjimo, naudoti vieną garantiją kelioms operacijoms, deklaracijoms arba muitinės procedūroms pagal iš anksto nustatytas proporcijas, garantijos naudojimą daugiau nei vienoje ES valstybėje narėje. 

Nuo 2016 m. gegužės 1 d. galioja garantijos dokumentų formos, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 25 d.  įsakymu Nr. 1B-214.

Elektroninė muitinė

Pereinant iš „popierinės muitinės“ etapo į elektroninę muitinę, SMK taikymui reikalingos elektroninės sistemos bus diegiamos laipsniškai. 2014 m. balandžio 29 d. Komisija priėmė įgyvendinimo sprendimą Nr. 2014/255/ES, kuriuo nustatoma SMK darbo programa, kuri bus reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus) atnaujinama atsižvelgiant į SMK įgyvendinimą ir pasiektą pažangą.

Teisės aktai

SMK bus įgyvendinamas remiantis dviejų tipų teisės aktais:

- deleguotaisiais (papildančiais SMK);

- įgyvendinimo (nustatančiais procedūrines SMK normų taikymo taisykles).

Teisės aktus, susijusius su SMK įgyvendinimu, rasite čia.

Pranešimų skaidres apie SMK įgyvendinimo įtaką verslui rasite čia

Daugiau informacijos galite rasti Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos svetainėje

Lietuvos muitinės informacija

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 1B-86 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo 2016 metais darbų koordinavimo“, kuriuo sudaryta Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo 2016 metais strateginė darbų koordinavimo grupė ir Darbų vykdymo pogrupis (kontaktai).

Pereinamojo laikotarpio priemonių protokoliniai sprendimai

Teisės aktų, keistinų dėl SMK įgyvendinimo, sąrašas  

Pranešimų, susijusių su SMK įgyvendinimu, medžiagą galite rasti čia.

Muitinės konsultacinio komiteto protokolus rasite čia.

Konsultacijos dėl SMK įgyvendinimo:

Dėl sandorio vertės muitinio įvertinimo metodo taikymo

Dėl muitų delspinigių ir palūkanų (informacija atnaujinta 08-05)

Dėl supaprastinimų taikymo pokyčių, deklaruojant muitinę vertę

Dėl leidimų taikyti supaprastintas importo ir eksporto procedūras, išduotų iki 2016 m. gegužės 1 d., galiojimo

Dėl pašto siunta siunčiamų prekių muitinės vertės nustatymo (informacija atnaujinta 05-17)

Dėl laisvųjų sandėlių statuso 

Muitinės kodekso komiteto pranešimai apie SMK, jo įgyvendinimo ir deleguotojo aktų bei pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto pakeitimus:

- pokyčiai, susiję su tranzitu ir statusu;

- pokyčiai, susiję su specialiųjų procedūrų taikymu (anglų k.);

- pokyčiai, susiję su eksporto procedūrų taikymu (anglų k.). 

Informacija atnaujinta 2017-02-02