English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Programos ir projektai

Finansinės paramos priemonė: 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonė Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui".

 

Minėta programa – valstybės projekto „Vieningo informavimo ir konsultavimo tinklo sukūrimas muitinės klientams“ finansavimo šaltinis.

Projekto veiklų įgyvendinimo  pabaiga – 2019-09-06.

Projektui skirta 256 812,00 Eur

Projekto tikslas – pagerinti informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą sukuriant ir įdiegiant vieningą informacijos teikimo ir konsultavimo modelį muitinės sistemoje.

Projekto turinys: bus parengtas ir įdiegtas asmenų informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo organizacinis modelis, sukurtas informavimo ir konsultavimo medžiagos ir informacijos struktūros modelis, užpildytas „Žinių medžio“ turinys pagal pasirinktas muitinės veiklos sritis, parengta metodinė dokumentacija, atliktas asmenų informavimo ir konsultavimo poreikių tyrimas (apklausa) ir pravesti specializuoti mokymai asmenis informuojantiems ir konsultuojantiems pareigūnams. Projekto rezultatus numatoma pristatyti muitinės klientams.

Projekto rezultatai: parengus ir įdiegus unifikuotą ir centralizuotą asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos muitinėje organizacinį modelį ir jo veiklą užtikrinančias priemones bus teikiama vieningo asmenų informavimo ir konsultavimo muitinėje paslauga, taikant „Vieno langelio“ principą.

 

 

Nacionalinio Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa

Finansinės paramos priemonė: Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinė parama

 

Šios finansinės paramos priemonės konkretus tikslas – Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

Minėta programa yra projekto – „IT įrangos, skirtos muitinės duomenų analizei ir apdorojimui, įsigijimas“ finansavimo šaltinis.

Projektui skirta iki 526 800 EUR.

Įgyvendinimo terminas – 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto veiklos įgyvendintos iki 2017 m. liepos 28 d.

Projekto tikslas.

Lietuvos muitinė įgyvendindama projektą siekė pagrindinio tikslo, t. y. stiprinti muitinės kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo padalinių pajėgumus, įsigyjant duomenų analizei ir apdorojimui skirtą IT įrangą.

Esmė.

Projekto metu įsigyta kompiuterinė techninė įranga (stacionari ir nešiojamoji), organizacinė techninė biuro įranga (dokumentų spausdintuvai, skaitytuvai, daugiafunkciniai įrenginiai), vaizdo projektoriai su ekranu ir mobiliojo (judriojo) ryšio techninė įranga (išmanieji mobilieji telefonai). Įgyvendinus projekto veiklas, užtikrinti didesni Lietuvos muitinės padalinių pajėgumai užkertant kelią tarpvalstybiniam, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui bei kovoti su juo.

Rezultatai.

Projekto metu įsigyta IT įranga naudojama Lietuvos muitinės padalinių, vykdančių nusikalstamumo prevenciją ir kovą su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, pajėgumų stiprinimui kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo srityje.

Plačiau apie projektą Centrinės projektų valdymo agentūros svetainėje  

 

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes“

 

Minėta programa – projekto „Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas“ finansavimo šaltinis. 

Projekto kodas Nr. NOR-LT12-VRM-01-TF-01-001 

Projektui skiriama iki 720 000 EUR. 

Įgyvendinimo terminas – 2017 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas

Lietuvos muitinė įgyvendindama projektą siekia pagrindinio tikslo, t. y. stiprinti analitinę-tiriamąją veiklą nusikaltimų tyrimo ir pažeidimų prevencijos srityje, ir planuoja įsigyti programas skirtas analitinės-tiriamosios veiklos nusikaltimų tyrimo ir pažeidimų prevencijos srityse plėtojimui ir operatyviam pajėgų valdymui bei kontrolei užtikrinti. 

Esmė

Šiuolaikinių informacinių technologijų ir pažangių analizės metodų diegimas, yra vienas iš pagrindinių įrankių padedantis muitinės įstaigoms kontroliuoti tarpvalstybinį organizuotą nusikalstamumą ES ir Šengeno zonoje. Siekiant išspręsti šias problemas, būtina paruošti ir aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie būtų aprūpinti modernia technine ir programine įranga, kuri padėtų ne tik efektyviai rinkti ir kaupti kriminalinės žvalgybos ar kitą informaciją, bet ir atlikti tinkamą strateginio ir taktinio lygio informacijos analizę bei pateikti ją galutiniam vartotojui, t. y. vadovybei, nusikaltimų tyrėjams ir pareigūnams, atliekantiems muitinį tikrinimą, pažeidimų prevenciją ir išaiškinimą. 

Rezultatai

Įgyvendinant projektą įsigyta: specializuotos analizės programos ir jų naudojimo reikalavimus atitinkanti techninė įranga, skirta nusikaltimams atskleisti bei tyrimams vykdyti; specialios programos ir techninė įranga, skirta Muitinės mobiliųjų grupių operatyviam pajėgų valdymui bei kontrolei užtikrinti. Įsigijus nurodytą įrangą, organizuoti muitinės pareigūnų mokymai, pakeliant visų šiose srityse dirbančių muitinės pareigūnų kvalifikacijos lygį ir gebėjimus.

Naujienos

Projekto atidarymas (2015-03-18)

Projekto pristatymas (2015-03-25)

Apie Lietuvos muitinės pareigūnų vizitą Norvegijos muitinėje spalio 5−9 d. (apie vizitą taip pat skaitykite Muitinės kriminalinės tarnybos socialiniame tinkle „Facebook“)

Projekto pristatymas kasmetinėje Lietuvos interaktyvių geografinių informacinių sistemų vartotojų konferencijoje (2016-10-06)

Gruodžio 1 d. organizuojamas projekto „Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas“ uždarymo renginys.

Projekto uždarymo renginys (2016-12-01)

Projekto spaudos konferencija (2017-04-07)

Lankstinukas „Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas“.

Plačiau apie projektą:

Programos aprašymas>>   

Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu>>   

Centrinė projektų valdymo agentūra: apie projektą>>  

LR vidaus reikalų ministro įsakymas dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes“ tiesioginio finansavimo aprašo patvirtinimo 

ES programa „Muitinė 2020“ 

Lietuvos muitinė nuo 1996 metų dalyvauja tęstinėje Europos Sąjungos muitinių veiksmų programoje, kurios dabartinis pavadinimas – Muitinė 2020. Programa prasidėjo 2014 m. balandžio 1 d. ir truks iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šios programos bendrasis tikslas - remti muitų sąjungos veikimą ir modernizavimą siekiant stiprinti vidaus rinką vykdant dalyvaujančių šalių, jų muitinių ir pareigūnų bendradarbiavimą.

Svarbiausi programos veiklos tikslai: remti Sąjungos teisės aktų ir politikos muitinės srityje rengimą, darnų taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą; plėtoti, tobulinti, eksploatuoti ir remti muitinėms skirtas Europos informacines sistemas; nustatyti, plėtoti bei taikyti geriausią darbo praktiką ir administracines procedūras bei jomis dalytis, visų pirma atlikus lyginamąją analizę; gerinti muitinės pareigūnų gebėjimus ir kompetenciją; gerinti muitinių ir tarptautinių organizacijų, trečiųjų šalių, kitų vyriausybinių institucijų, įskaitant Sąjungos ir nacionalines rinkos priežiūros institucijas, ekonominės veiklos vykdytojų ir juos atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą.

Iš programos „Muitinė 2020“ lėšų finansuojamas Europos informacinių sistemų Sąjungos komponentų ir pagal Sąjungos teisę sukurtų naujų Europos informacinių sistemų plėtojimas, techninė priežiūra, veikimas ir kokybės kontrolė, muitinės pareigūnų dalyvavimas įvairiose projekto grupėse, seminaruose, darbo vizituose, mokymuose, stebėsenos vizituose, ekspertų grupėse bei kitoje nacionalinių administracijų ar Europos Komisijos pasiūlytoje veikloje, žmogiškųjų išteklių gebėjimų ugdymas (bendro mokymo veiksmams, kuriais remiamas būtinų su muitine susijusių profesinių gebėjimų ir žinių įgijimas).

Lietuvos muitinės atstovai dalyvauja daugiau kaip 20 projektų grupių: elektroninės muitinės, muitinių laboratorijų, pasienio kelių postų, saugumo rizikos taisyklių, rizikos valdymo, aptikimo technologijų, muitinės veiklos rezultatų vertinimo, darbo metodų ir kt.

Dalyvaudami darbo vizituose, seminaruose, konferencijose ir kitose programos priemonėse muitinės pareigūnai keičiasi patirtimi su Europos Sąjungos šalių narių muitinių administracijų atstovais. Įvairių muitinės sričių specialistai turi galimybių tobulinti kvalifikaciją ir įdiegti efektyvius darbo metodus, atitinkančius atitinkamus Europos Sąjungos standartus ir reikalavimus. 

 

Lietuvos muitinė (toliau - LM) kartu su ES rytinio ir pietrytinio pasienio (Suomija, Estija, Latvija, Lenkija, Slovakija, Kroatija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija ir Graikija) muitinėmis ir Europos Komisija dalyvauja projekte – Muitinių rytinio ir pietrytinio pasienio ekspertų komanda (Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team) (toliau – CELBET) pagal programą „Muitinė 2020“.

CELBET įgyvendinimo pradžia – 2016 m. rugsėjo 1 d., projekto trukmė – 18 mėnesių.

CELBET sudaro šeši komponentai:

1.    Rizikos valdymas (Risk management);

2.    Veiklos kontrolė (Operational controls);

3.    Įranga ir pirkimai (Equipment and procurement) (dalyvauja LM ekspertas);

4.    Mokymai (Training) (dalyvauja LM ekspertas);

5.    Veiklos vertinimas (Evaluation/ performance measurement) (dalyvauja LM ekspertas);

6.    Bendradarbiavimas (Co-operation).

Numatoma, kad ekspertų komanda suvienodins informacijos mainų apie riziką formatą, parengs muitinės pasienio postų kontrolės gerinimo rekomendacijas, nustatys minimalius kontrolės užtikrinimo reikalavimus ir rentgenų naudojimo principus, palygins turimas IT sistemas ir nustatys kontrolės atrankos metodais prieinamos informacijos panaudojimą. Taip pat, nustatys techninės pagalbos poreikį ir parengs rekomendacijas dėl išorinės ES sienos apsaugos stiprinimo. Bus parengta analizė apie platesnį Numerių atpažinimo sistemos (NAS) ir rentgeno vaizdų mainų (BAXE) panaudojimą, sukurtos rekomendacijos dėl muitinės kontrolės ir aptikimo įrangos įsigijimo ir aptarnavimo. Valstybių narių kompetencijų valdymo sistema bus pagerinta ir suvienodinta, sukurtos rekomendacijos bei atliktas mokymo poreikių įvertinimas.

Šiuo metu projektas baigiamas įgyvendinti. Per laikotarpį 53 veiklos buvo pradėtos įgyvendinti, 28 iš jų pabaigtos ir tik 4 veiklos užtruko. Geriausi ir sėkmingiausi šio projekto rezultatai bus tęsiami CELBET II. Trumpa pasiektų rezultatų apžvalga.

  

Rytinių ir pietrytinių sausumos sienų muitinių ekspertų grupė (angl. Customs Eastern and South-Eastern Land Border, CELBET II)

CELBET II dalyvaujančių valstybių narių muitinių administracijos, remdamosis CELBET I ekspertų sėkmingiausiais rezultatais, galės gerokai intensyviau spręsti Sąjungos rytinių ir pietrytinių sausumos sienų valdymo klausimus ir toliau vykdyti operatyvines užduotis kitų valstybių narių ir Sąjungos naudai. Laikydamasi išsamaus ir nuoseklaus požiūrio ekspertų grupė sieks suderinti muitinio tikrinimo veiklą ir darbo metodus, aptikimo technologijas ir mokymus. Ekspertų grupė teiks ekspertines žinias ir pasiūlymus, paremtus praktine patirtimi, operatyviniu bendradarbiavimu ir rezultatais, pasiektais dar labiau tobulinant Sąjungos rytinių ir pietrytinių sausumos sienų veiklos valdymą.

CELBET II projekto trukmė – 24 mėn., planuojama įgyvendinimo pradžia – 2018 m. balandžio mėn.

 

 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule II programa

 

 

2013 m. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su Latvijos Respublikos (pagrindinis projekto vykdytojas) ir Estijos Respublikos muitinėmis įgyvendino Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule II programos finansuojamą projektą „Kinologų instruktorių mokymas“ (OLAF/2012/D5/086) [1].

 

Projekto trukmė – 2013 m. vasario–birželio mėn. 

Projekto vertė – 37 511,43 eurų.

Projekto tikslas – pasikeitimas gerąja patirtimi tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos muitinių kinologų tarnybų, praktinių kinologų mokymų Surrey Policijos šunų treniravimo centre organizavimas bei naujo kinologų mokymų modulio sukūrimas, remiantis šiuose kursuose gautomis žiniomis.

Projekto metu įgyvendintos veiklos:

2013 m. kovo 20–22 d. trys Lietuvos muitinės kinologai lankėsi Estijos muitinėje, o 2013 m. balandžio 3–5 d. keturi Latvijos muitinės kinologai ir du Estijos muitinės kinologai lankėsi Lietuvos muitinėje. Darbo vizitų metu muitinės pareigūnai susipažino su atitinkamų muitinės kinologų tarnybų veikla.      

2013 m. gegužės 13–31 d. du Lietuvos muitinės kinologai dalyvavo mokymuose, kurie vyko Surrey Policijos šunų treniravimo mokykloje Jungtinėje Karalystėje. Mokymų metu kinologai tobulino kvalifikaciją tarnybinių šunų rengimo bei įgijo žinių kinologų mokymų organizavimo srityse.
2013 m. birželio 26–28 d. trys Lietuvos muitinės pareigūnai dalyvavo mokymuose Latvijos muitinėje. Darbo vizito metu buvo apibendrintos mokymų Jungtinėje Karalystėje metu įgytos žinios bei parengta bendra visoms trims Baltijos šalims mokymo programa – tarnybinių šunų paruošimas narkotikų ir tabako paieškai. 

Projekto metu įgytos žinios, informacija, įgūdžiai, patirtis bus panaudoti Lietuvos muitinės kinologų kvalifikacijos tobulinimui ir šunų ruošimui tarnybai Lietuvos muitinėje. Užmegzti kontaktai su Anglijos, Latvijos ir Estijos specialistais ateityje leis realizuoti įvairius bendradarbiavimo projektus tarp Lietuvos ir kitų šalių, taip pat pasidalinti patirtimi ir žiniomis, tobulinant darbą bei gerinant visos Lietuvos muitinės įvaizdį.  

[1] Šie mokymai yra remiami Europos Sąjungos Programos Hercule II (2007-2013). Ši programa yra įgyvendinama Europos Komisijos. Minėta programa buvo sukurta tobulinti veiklas kovojant su sukčiavimu, kuris neigiamai veikia ES finansinius interesus, įskaitant cigarečių kontrabandą ir klastotes.

Daugiau informacijos >> 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule II programos finansuojamas projektas  „Lietuvos Respublikos muitinės galimybių užkardant ir aptinkant nelegalų tabako gaminių gabenimą į Europos Sąjungą stiprinimas: operatorių mokymai interpretuoti rentgeno kontrolės sistemų generuojamus vaizdus“ (OLAF/2014/D5/029). Daugiau informacijos rasite čia.

2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) programa 

Nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2015 m. balandžio mėn. buvo įgyvendinamas 27 mėnesių trukmės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos didelės apimties projektas „Pasienio kontrolės punkto „Privalka“ statyba ir įrengimas“. Muitinės departamentas dalyvavo šiame projekte kaip Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto projekto partneris. Projektas buvo skirtas mobiliajai rentgeno kontrolės sistemai Privalkos pasienio kontrolės punkte įrengti. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuoti praktiniai mokymai Baltarusijos ir Lietuvos muitinių pareigūnams, specialistai parengti dirbti su kontrolės sistema.

2012 m. rugpjūčio 22 d. buvo pasirašyta 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybinės sienos prieinamumo gerinimas didinant Panemunės ir Kybartų pasienio kontrolės punktų pralaidumą“ (LPR1/010/174) sutartis. Šiuo 18 mėnesių trukmės projektu siekiama pagerinti Panemunės ir Kybartų pasienio kontrolės punktų pralaidumą įsigyjant ir įdiegiant juose rentgeno kontrolės sistemas.

Plačiau apie pasirašytą sutartį skaitykite čia.

2012 m. lapkričio 26 d. pasirašyta mobiliųjų rentgeno kontrolės sistemų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (plačiau skaitykite čia). 

2013 metų pabaigoje Panemunės ir Kybartų kelio postuose pradėjo veikti naujosios rentgeno kontrolės sistemos. Jomis atliekamas visų tipų transporto priemonių – krovininių, lengvųjų, autobusų – muitinis tikrinimas. Tikrinimų metu jau sėkmingai aptikta stambi cigarečių ir narkotinių medžiagų kontrabanda (plačiau skaitykite čia). 

2013 m. gruodžio 18 d. įsigaliojo sutarties pakeitimas Addendum Nr. LPR1/010/174/10-01, kuriuo leista sutaupytas lėšas panaudoti šešių specialiosios paskirties lengvųjų automobilių (312 000 eurų) ir nešiojamųjų kompiuterių (2000 eurų)  įsigijimui. Papildomos priemonės bus skirtos rentgeno kontrolės sistemų Panemunės ir Kybartų pasienio kontrolės punktuose aptarnavimui,  pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimui, taip pat šios priemonės padės optimizuoti muitinio tikrinimo trukmę ir leis padidinti muitinės kontrolės efektyvumą.

2014 m. vasario 21 dieną įsigaliojo sutarties pakeitimas Addendum Nr. LPR1/010/174/10-02, kuriuo projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 24 mėnesių.

Europos socialinio fondo parama pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemones

Muitinės departamentas naudojasi ES struktūrine parama pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemones „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. 2010–2013 m. įgyvendinti 3 projektai:

Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2008 diegimas, sertifikavimas ir priežiūra (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-001);

Lietuvos Respublikos muitinės efektyvumo rodiklių sistemos kūrimas ir diegimas (Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-003).

Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas (Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-027). 

Europos regioninės plėtros fondo parama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemones

Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su partneriais Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir VĮ Registrų centru įgyvendina projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“.

Projekto tikslas – sukurti Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninę paslaugą, sudarančią sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus pateikti reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje. „Vieno langelio“ principo taikymas apims informacijos ir dokumentų pateikimą, Muitinės departamento, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimų, licencijų, sertifikatų ir kitų muitinės formalumams atlikti reikalingų dokumentų išdavimą bei informacijos apie formalumų atlikimo tvarką pateikimą kuriamos Vieno langelio informacinės sistemos priemonėmis.

Maksimali projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 2 665 159,59 Eur (9 202 263,02 Lt).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 10 d. 

Informacinį filmuką apie Vieno langelio sistemą lietuvių kalba galite pasižiūrėti paspaudę čia, anglų kalba čia.

Lietuvos Respublikos muitinės informacinių technologijų sauga

Taip pat pasinaudojant Europos regioninės plėtros fondo parama bei Informacinės visuomenės plėtros komitetui skyrus finansavimą 2012 m. lapkričio 19 d. pradėtas, o 2015 m. balandžio 30 d. sėkmingai baigtas įgyvendinti 2007−2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga“ projektas Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K-02-002 „Lietuvos Respublikos muitinės informacinių technologijų sauga“. Projekto metu sukurta sistema, užtikrinsianti Lietuvos muitinės informacinių technologijų saugą ir prieinamumą (angl. availability). Įgyvendinus projektą padidintas Muitinės departamento valdomose informacinėse sistemose tvarkomos informacijos saugumas, užtikrinamas didesnis informacijos konfidencialumas, integralumas ir prieinamumas. Sukurta tolygi ir saugi elektroninių tinklų infrastruktūra. Įdiegtos saugumo valdymo priemonės užtikrins efektyvesnę Muitinės departamento valdomų informacinių sistemų saugą. Įsigytos saugumo didinimo priemonės ne tik padės sumažinti esamas saugos spragas, tačiau taip pat leis stebėti su sauga susijusius įvykius bei rengti ir vykdyti tinkamą ir gerąsias kitų ES šalių praktikas atitinkančią saugumo politiką. Projekto metu įsigytos techninės ir programinės informacijos saugumo valdymo priemonės, parengtos su informacijos sauga susijusios tvarkos. Technologinį projekto rezultatų tęstinumą užtikrins tolesnis įdiegtų informacijos saugumo valdymo priemonių plėtojimas ir pritaikymas prie besikeičiančios aplinkos.

 

Informacija atnaujinta 2018-02-13